Leven na de dood / door Ank Kleinmeulman – Church Without Walls Houten

Is er leven na de dood?

In Genesis 1:26 staat dat God de mens schiep ‘naar ons beeld, als onze gelijkenis’.

God is geest en wij zijn geschapen naar Zijn gelijkenis, en zijn dus ook geest. dat wil zeggen dat we, net zoals God, eeuwig leven.

Maar wat gebeurd er dan met iemand nadat hij gestorven is?

Lucas 16:19-31

De arme stierf en werd door de engelen gedragen in Abrahams schoot.

Ook de rijke stierf en werd begraven, maar hij sloeg zijn ogen op in het dodenrijk.

Vers 26 zegt dat er tussen hen beiden een onoverkomelijke kloof was, niemand kon van de ene plaats naar de andere gaan.

‘Abrahams schoot’ is een andere naam voor ‘Paradijs’. Dit was de plaats waar de rechtvaardige doden ‘krijgsgevangen’ gehouden werden.

Volgens de Joodse geschriften was het een prachtige, parkachtige plaats. Daar gingen de doden naar toe die rechtvaardig gestorven waren: hun zonden waren bedekt, maar nog niet voor betaald en weggedaan. Dus konden zij nog niet in Gods tegenwoordigheid zijn.

Het ‘dodenrijk’ werd ook wel ‘hel’ genoemd.

Dit was de plaats waar de doden naar toe gingen, die niet rechtvaardig waren.

Toentertijd en dus ook tijdens het leven van Jezus op aarde, waren deze twee plaatsen in de aarde, maar gescheiden van elkaar door een onoverkomelijke kloof.

Merk op dat beide mannen, in Lucas 16, met elkaar konden praten. Ze zagen elkaar, en beiden hadden hun zintuigen.

Maar Jezus dood veranderde alles!

Lucas 23:33-43

Eén van de misdadigers die naast Jezus hing, zei tegen Hem: ‘Jezus, gedenk mijner, wanneer Gij in uw koninkrijk komt’.

En Jezus zeide tot hem: “Voorwaar ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn”.

Paulus vertelt in 2 Cor. 12 vers 2 dat hij weggevoerd werd tot in de derde hemel. De derde hemel is de plaats waar God woont; de eerste hemel is de atmosfeer om ons heen, waar de wolken zijn en de tweede hemel is de ruimte, waar de zon, maan en sterren etc. zijn.

In vers 4 zegt Paulus dat hij weggevoerd werd naar het paradijs.

Dus blijkbaar was toen het paradijs niet meer in de aarde, maar in de hemel, daar waar God woont.

Wanneer is het Paradijs verplaatst?

In Efeze 4 vers 8 staat dat toen Jezus, na Zijn dood, opvoer naar de hemel, Hij krijgsgevangenen met zich mee voerde.

Door de dood en opstanding van Jezus was zonde het probleem niet meer! Alle doden die rechtvaardig gestorven waren, konden nu in Gods aanwezigheid komen, omdat hun zonden niet meer slechts bedekt waren, maar helemaal weggedaan waren.

Jezus was het Lam Gods, dat de zonde der wereld weg nam! Het bloed van bokken en stieren voorzag onder het Oude Verbond als een bedekking van de zonde, maar het bloed van Jezus, als van een vlekkeloos Lam, betaalde de zonde en nam het weg! Nooit meer hoeven we offers te brengen om vergeving van zonden te ontvangen.

Johannes 3:16,17: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde”.

Dus als iemand sterft, die in Jezus gelooft en in Zijn volbrachte werk aan het Kruis, zal die persoon naar de hemel gaan, omdat het paradijs, tezamen met de rechtvaardige doden, verplaatst is na de dood van Jezus. Nu niet meer in de aarde, maar het paradijs is een parkachtige plek, in de hemel, de plek waar God woont. We kunnen nu bij Hem zijn, omdat onze zonden weggedaan zijn!

Paulus wist dit ook, want hij schrijft, in 2 Cor. 5 vers 8, dat wij, als we ons lichaam verlaten, we bij de Here onze intrek nemen.

Hoe zit het dan met 1 Thess. 4:16?

Daar staat: “…want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij levenden die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen”.

Het lijkt te zeggen dat degenen die in Christus gestorven zijn, nog niet in de hemel, bij de Here zijn. Maar hier wordt gesproken over een hereniging van lichaam, met de ziel en de geest. Bij de dood blijft het lichaam op aarde, of in de aarde, en ziel en geest gaan naar de hemel en hebben daar een geestelijk lichaam. Gemaakt van geestelijk materiaal.

Als Jezus wederkomt, herenigt Hij ons aardse lichaam met onze ziel en geest! wat een wonderen gebeuren er op dat moment….dan krijgen we een opstandingslichaam, zoals Jezus ook had nadat Hij uit de dood was opgestaan! Dat lichaam is niet van aards materiaal, en is daarom niet aan de aardse wetten onderhevig. Vandaar dat Jezus door muren heen kon gaan, en plotseling ergens anders was. Dat lichaam zullen wij ook hebben!

God laat niets van ons verloren gaan; alles wordt volmaakt!

1 Thess. 5:23: “en Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam, moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn”.

Tot zover wat er gebeurd met degenen die Jezus als hun Heer en Heiland hebben gemaakt.

Maar hoe zit het nu met degenen die Jezus niet aangenomen hebben en die niet rechtvaardig gestorven zijn?

Die gaan niet naar God toe, maar zijn, net als de rijke, in Lucas 16, in een plek, die ‘hel’ genoemd wordt, of ‘dodenrijk’.

Er is een hel, omdat er een hemel is. De hemel is een Koninkrijk, met het Nieuwe Jeruzalem als hoofdstad (Openb. 21).

De hel is ook een koninkrijk, met Satan als heerser. ( Matth. 16:19)

Iedereen is een burger van een koninkrijk: of van het koninkrijk der duisternis, of van het Koninkrijk Gods. Er is geen plaats, of koninkrijk daar tussen in. Of het één, of het ander.

Als mensen naar de hel gaan, komt dat omdat ze nu alreeds burgers van dat koninkrijk zijn. als mensen naar de hemel gaan, komt dat ook omdat ze nu al burgers van het Koninkrijk van God zijn!

Coll. 1:13: “Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en ons overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden”.

Zodra iemand Jezus aanneemt en Zijn zonden vergeven zijn, wordt die persoon een burger van Gods Koninkrijk!

Matth. 25:41 zegt dat ‘het eeuwige vuur voor de duivel en zijn engelen bereid is’.

God heeft de hel niet voor mensen gemaakt! Het werd gemaakt als reactie op wat Lucifer wilde: een eigen koninkrijk, maar zonder God en alles wat God is……geen liefde, licht, goedheid, leven, vrede etc. God gaf satan wat hij wilde…

Dus de hel is niet voor mensen bedoeld, maar zoals engelen een keus hadden, hebben mensen dat ook! Er zijn mensen op aarde vandaag, die niets met God van doen willen hebben! God geeft ze wat ze willen…..

Maar hoe kan een liefhebbende God mensen naar de hel sturen?

Joh. 12:47b, 48: ‘Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden. Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongste dage”.

Het Woord is als een jury: bepaalt of iemand wel of niet schuldig is. de rechter (God) voert slechts het vonnis uit.

Joh. 3:16: ‘want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebben.’